SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL ULMENI!

Va place site-ul nostru?

Parerea voastra conteaza.

Lasati-ne o parere

Fotografii festivitati

Clasa pregatitoare

Plan managerial

                                    

  MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

    INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI

SCOALA GIMNAZIALA ,,GRIGORE MOISIL”

COMUNA ULMENI,  JUD. CALARASI

TEL. / FAX: 0242 523183; 0242 523221

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

                                                    PLAN MANAGERIAL

                                                                               AN ŞCOLAR 2014-2015

 

 

 

  Prezentat, analizat și avizat/aprobat                                                                                                                                                                                                  Director,                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                       

    în ședința CP din ………………………………………….                                                                                                                                                    Prof. Georgeta Penu                                                              

   și ședința CA din ………………………………………….

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                         

                                                                                                            ȘCOALA GIMNAZIALĂGRIGORE MOISIL”

                                                                                                                                       ULMENI

                                                                                             

1.OBIECTIVE GENERALE PRIORITARE

Activitatea instructiv-educativă a Școlii Gimnaziale Grigore Moisil”, în anul şcolar

2014-2015 se va desfăşura în concordanţă şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Calitatea educaţiei oferită de şcoală se va asigura mobilizând fiecare factor

implicat (cadrele didactice, elevii, conducerea şcolii) în următoarele direcţii de acţiune:

Cadrele didactice:

o Formarea continuă

o Adecvare la nevoile elevilor

o Activitate didactică în conformitate cu documentele normative şi

bazate pe o metodologie centrată pe elev

o Evaluare şi autoevaluare

Elevii:

o Pregătire continuă

o Implicare activă şi responsabilă în propria educaţie

o Participare la viaţa şcolii

Conducerea şcolii:

o Asigurarea resurselor, a bazei logistice şi a condiţiilor pentru o

educaţie de calitate

o Asigurarea comunicării interne şi externe a instituţiei şcolare

o Conducerea proceselor de dezvoltare instituţională

În acest sens, se va realiza planificarea activităţii, se vor monitoriza rezultatele

învăţării, se va efectua evaluarea internă şi externă a a întregului proces instructiv

educativ derulat în şcoală.

Având în vedere:

Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Călărași pentru anul 2014-2015

OBIECTIVELE propuse pentru acest an şcolar 2014-2015, sunt:

1. Creşterea calităţii actului didactic, reflectată în ridicarea nivelului de

pregătire al elevilor şi implicit îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi

2. Perfectarea evaluării şi a autoevaluării la nivelul instituţional, cadre didactice,

elevi;

3. Diminuarea şi combaterea absenteismului

4. Ridicarea calităţii actului didactic prin perfecţionarea cadrelor didactice;

5. Dezvoltarea relaţiilor, parteneriatelor, colaborărilor şi acţiunilor în vederea

promovării şcolii în comunitate;

6. Crearea condiţiilor necesare siguranţei elevilor şi personalului didactic în

incinta şcolii

 

2. PLAN MANAGERIAL pentru anul şcolar 2014-2015

2.1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: MANAGEMENT

OBIECTIVE:

1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională

2. Transmiterea în şcoală a tuturor actelor normative specifice emise de minister, ISJ şi urmărirea respectării acestora

3. Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate

4. Eficientizarea activităţii prin asigurarea condiţiilor optime desfăşurării activităţilor din şcoală

5. Crearea condiţiilor necesare încheierii de parteneriate locale, naţionale, internaţionale

6. Dezvoltarea unor parteneriate educaţionale cu principalii factori educativi locali

FUNCȚIA

ACȚIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

EVALUARE/INDICATORI

1. PROIECTARE

Elaborarea documentelor de planificare în acord
cu obiectivele planurilor strategice ale şcolii

01.10.2014

Director

Plan managerial, planurile de
activitate ale comisiilor,
compartimentelor

Elaborarea programului interasistente si verificarea fiselor de evaluare a activitatii didactice

octombrie-14

Director, Sefi de Comisii Metodice

Graficul de asistente, Planul de activitati al comisiilor metodice, Fise de evaluare

Intalniri cu reprezentanti ai agentilor economici, altor unitati scolare si autoritati locale cu ocazia unor zile festive

decembrie-14

Director

Invitatii, afise, pliante, serbari scolare

Elaborarea ofertei educationale pentru anul scolar 2015-2016

mai-15

Director, Responsabil CEAC

Pliant, Oferta educationala a scolii

Elaborarea si coordonarea aplicarii procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a calitatii

decembrie-14

Prof Georgeta Rusu

Baze de date si informatii privind calitatea serviciilor educationale furnizate

Actualizarea regulamentului intern

01.09.2014

Director, CA

Regulament intern actualizat

2. ORGANIZARE

Constituirea consiliului de administraţie

03.09.2014

Director

Consiliul de administraţie

 

Formarea comisiilor metodice, a comisiilor de
lucru

03.09.2014

Director

Comisii constituite, organigrama

Reactualizarea bazelor de date la nivelul unităţii

01.10.2013

Director/Secretar

Baze de date

Intocmirea situatiilor cu necesarul de lucrari, de reparatii si modernizari in anul scolar 2015-2016

ianuarie-15

Director, Contabil Sef,    Administrator

Raportul Administratorului intocmit in functie de prioritatile de raparatii ale scolii

 3. CONDUCERE OPERAȚIONALĂ

Eficientizarea activităţii prin încurajarea unei
comunicări deschise

permanent

Director

Derularea normală şi în limitele
legale a activităţilor

Asigurarea consilierii generale şi specifice

permanent

Director/Responsabili Comisii

Asigurarea respectării stricte a legalităţii la
nivelul şcolii

permanent

Director

Asigurarea menţinerii condiţiilor igienico-sanitare în şcoală

permanent

Director

Desfasurarea activitatilor metodice prin organizarea de activitati demonstrative in cadrul catedrelor, editarea de materiale metodice si de specialitate

permanent

Responsabili Comisii Metodice

Planurile de activitate ale comisiilor metodice, materiale elaborate de cadrele didactice

Elaborarea unor programe speciale de stimulare a elevilor cu performante in vederea participarii la concursuri scolare si extracuriculare de educare a comportamentului civilizat

permanent

Profesorii care realizeaza activitati de perfectionare

Graficul sedintelor de pregatire si materialele realizate pentru pregatirea suplimentara a elevilor

Elaborarea planurilor strategice privind masurile de imbunatatire a calitatii

semestrul I

Membrii comisiei de evaluare si asigurare a calitatii

Planuri anuale operationale, Raport de autoevaluare institutionala

Protocoale si conventii incheiate cu Politia, Pompierii

 

Director

Procese verbale incheiate cu partenerii sociali

Imbunatatirea fondului de carte al bibliotecii

periodic

Contabil Sef, Profesor documentarist

Registrul de inventariere al cartilor

 

Continuare reformei in invatamant prin aplicarea legilor in vigoare

permanent

Director,   Consiliu Profesoral

Procese verbale de la sedinte

         
 

Organizarea sedintelor lectorale cu parintii, sezbateri pentru prezentarea noii legislatii din domeniul invatamantului

permanent conform graficului MEN

Director/Director educativ

Diseminarea corecta a tuturor informatiilor privind legislatia scolara

Popularizarea rezultatelor obtinute de elevi la examene, olimpiade, concursuri interjudetene si extracurriculare

permanent

Director

Oferta educationala, articole din ziar, raportul privind starea calitatii procesului de instruire si educare

4. CONTROL-EVALUARE

Monitorizarea activităţii instructive-educative

Conform
graficului

Director educativ

Fișe de asistență la ore
Rapoarte scrise

Monitorizarea activităţii compartimentelor,
comisiilor

Conform
graficului

Director
Responsabili
comisii

Rapoarte scrise

Aplicarea corectă şi obiectivă a instrumentelor
de evaluare (a activităţilor, elevilor,
personalului, etc)

Semestrial

Director educativ/ Responsabili comisii metodice

Fişe de autoev., ev., etc

Analiza activitatii desfasurate in scoala, pe comisii metodice si in consiliul de administratie

periodic

Director, responsabili comisii metodice

Diagnoza corecta a situatiilor actuale, plan de masuri eficiente

Elaborarea listelor cu criterii de evaluare pentru unitatile scolare, cadre didactice si concursuri scolare

semestrul II

Prof. Coordonator comisie de evaluare, Resp. Comisii metodice

Criterii de evaluare adaptate unitatii noastre scolare

5. MOTIVARE

Dezvoltarea unui climat organizaţional pozitiv

permanent

Director

 

Stimularea cadrelor didactice cu performanţe în
activitatea desfăşurată pentru înscrierea la
obţinerea gradaţiei de merit

permanent

Director

Dosare gradaţii

Asigurarea conditiilor pentru cei care doresc obtinerea participarii la diverse cursuri de formare

in functie de solicitari

Director

Cereri de inscriere

6. IMPLICARE/PARTICIPARE

Asigurarea prelucrării actelor normative la
nivelul şcolii

permanent

Director

Procese verbale

Valorificarea rezultatelor evaluărilor prin
elaborarea unor strategii adecvate

permanent

Director, CA, responsabili
comisii

Planuri/programe/proiecte/ strategii

Invitarea reprezentantilor comunitatii locale la activitatile festive ale scolii- deschiderea anului scolar, serbari scolare

ocazional

Director

Invitatii speciale pentru reprezentantii comunitatii locale

Prezentarea ofertei educationale

aprilie-15

Director, Profesor de informatica

Panou publicitar, pliante

7. FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALA SI PERSONALA

Sprijinirea cadrelor didactice pentru susţinerea
examenelor de obţinere a gradelor didactice şi a
participării la cursuri de formare şi
perfecţionare

Conform
graficelor

Director,
Responsab.formare
continuă

Înscrieri, adeverinţe, certificate
participare

Organizarea cercurilor cu elevii pe discipline

permanent

Resp. Comisii metodice

Programul de activitate al cercurilor scolare

Participarea cadrelor didactice la cercurile metodice, la cursurile de perfectionare organizate de CCD si consiliile profesorale cu tema

program CCD, grafic sedinte consiliul profesoral

Director

Adeverinte de perfectionare, procese verbale ale sedintelor consiliilor

 8. FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Promovarea lucrului în echipă

permanent

Director

Relaţii de colaborare colegială

Constituirea comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii

octombrie-15

Director, Consiliu profesoral

Proces verbal Consiliu profesoral, Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii

9. NEGOCIEREA, REZOLVAREA CONFLICTELOR

Monitorizarea, negocierea şi rezolvarea
disfuncţionalităţilor pentru evitarea şi
preîntâmpinarea conflictelor majore

permanent

Director

Discutii si medieri

Rezolvarea rapida, transparenta si eficienta a conflictelor (daca este cazul) cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai furnizarilor de servicii

permanent

Director, Contabil Sef,    Administrator

Comunicare eficienta cu autoritatile locale si furnizorii de servicii

Argumentarea legală a deciziilor luate

Când este
cazul

Director

Decizii, note de serviciu, informări

$12.2  DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

OBIECTIVE:

1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională

2. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă standardele de calitate şi aşteptările beneficiarilor

3. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi în acord cu strategia de dezvoltare a şcolii

4. Aplicarea sistemului de evaluare internă şi externă

5. Analiza rezultatelor examenelor naționale pe baza datelor statistice deţinute, pentru creşterea promovabilității

FUNCȚIA

.

ACȚIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

EVALUARE/INDICATORI

l. PROIECTARE

Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul scolar

2015/2016

Decembrie 2014

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesorilor,

Director

Oferta curriculară în conformitate cu planul judeţean de şcolarizare

Elaborarea graficului de desfăşurare a pregătirii pentru examenele naţionale şi concursuri şcolare

01.12.2014

Responsabilii comisiilor metodice

Graficele pregătirilor pentru examene        naţionale şi concursuri şcolare

2.ORGANIZARE

Popularizarea planurilor în învăţământ valabile în anul şcolar 2014/2015

15.09.2014

Director,

Responsabilii comisiilor metodice

Utilizarea şi aplicarea corectă a planurilor cadru

Procurarea programeler şcolare la toate disciplinele din planurile de învăţământ

15.09.2014

Director,

Responsabilii comisiilor metodice

Programele valabile, aprobate de MEN în anul şcolar 2013/2014

 

Informarea elevilor din clasele a VIII a cu privire la metodologia MEN pentru susţinerea examenelor naţionale

15.11.2014

Director,

Responsabilii comisiilor metodice ,

Profesorii diriginţi

Programele aprobate de MEN pentru teste naţionale

Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare şi a consiliului pentru curriculum.

15 sept.2014

Consiliul de administraţie, Consiliul profesoral

Dosarele comisiilor metodice

   

Procurarea manualelor pentru elevii claselor I – VIII

15.09.2014

Director, Administrator

Setul complet de manuale pentru fiecare elev

 

                     Întocmirea planificărilor, planurilor

de activitate a comisiilor metodice

conform indicaţiilor MEN

             01.11.2014

                  Director,

Responsabilii comisiilor metodice

            Dosarele comisiilor metodice

 

3.CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Întocmirea orarului conform

normelor psihopedagogice

5.09.2014

 Director,

Responsabil comisie orar

Respectarea recomandărilor

psihopedagogice privind

orarul şcolii

 

Monitorizarea parcurgerii curriculumului

Permanent

Director,

  1. Director  educativ,

Responsabilii comisiilor metodice

Plan de asistenţe la ore şi fişe de asistenţă

 

Organizarea şi desfăşurarea

concursurilor şcolare şi

extracurriculare conform

calendarului ISJ şi MEN

Permanent

                  Director,

Responsabilii comisiilor metodice

Participarea elevilor la aceste concursuri

 

Analiza ritmicităţii notării şi a

frecvenţei elevilor

lunar

                   Director

Numărul de note în catalog în conformitate cu regulamentele în vigoare

 

Monitorizarea testării iniţiate şi a

celor pe parcurs pentru urmărirea

progresului şcolar

lunar

Director,

Responsabilii comisiilor metodice

Rapoartele comisiilor de

catedră privind progresul

şcolar

 

4. CONTROL,EVALUARE

Analiza semestrială şi anuală a întregii activităţi desfăşurate 

Începutul

semestrului şi al

anului şcolar

Director,

Consiliul de administraţie

Materiale de analiză ale

Consiliului profsesoral si ale

Consiliului de administraţie

 

Întocmirea documentaţiei necesare

pentru susţinerea examenelor

naţionale - opţiuni;

dosare de înscriere

Conform grafic ISJ

                Director,

Secretariat,

Diriginţi cls.a VIII -a

,

Dosarele de înscriere ale absolvenţilor claselor a VIII a

           
 

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ,CCD, MEN şi alţi parteneri

  Educaţionali

permanent

     

   

      Director, Secretariat

Documente elaborate conform

standardelor şi în termenele

solicitate

Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare

Conform termenelor legale

      Director, Secretariat

Conformitate cu nomenclatorul arhivistic

5. MOTIVARE

Consultarea cu Consiliul Elevilor şi a părinţilor în vederea a unor aspecte privind relaţiile profesor-părinţi

permanent

Director,

 prof.diriginţi

Formulare de opţiuni cu  semnăturile elevilor, cererile părinţlor

6. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile desfăşurate de ISJ, CCD, MEN în cadrul programului de formare continuă:

$1-          Preg. grade didactice

$1-          formatori

$1-          perfectionari

$1-          metodişti

$1-          evaluare de manuale

permanent

Responsabili cu formarea continuă

Certificate/adeverinţe care atestă participarea la aceste stagii

7.FORMARE / DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Promovarea examenelor de grad de către toate cadrele didactice

Conform graficului

de desfăşurare a

gradelor

Director,

Responsabilii comisiei de monitorizare a act. de formare continuă

Atestatele de obţinere a gradelor didactice

8.FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Organizarea comisiilor de lucru, a comisiilor metodice, a comisiilorpentru organizarea examenelor  şi a examenului de bacalaureat şi acomisiei de acordare a burselor şi aaltor ajutoare materiale elevilor

05.09.2014

Consiliul de administraţie,

Consiliul profesoral, Director,

Director educativ

Componenţa comisiilor de

lucru în anul şcolar 2013/2014

Funcţionarea corespunzătoare

a comisiilor

    

 

2.3 DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE

OBIECTIVE:

1. Asigurarea cunoaşterii în unitatea şcolară a reglementărilor legale privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea întregului personal

2. Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic al şcolii şi în general al învăţământului preuniversitar

3. Creşterea calităţii reurselor umane angajate ale şcolii în vederea îndeplinirii obiectivelor şi asigurarea calităţii

4. Definirea şi promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii

 

 

FUNCȚIA

.

ACȚIUNI

TERMEN

RESPONSABILI

EVALUARE/INDICATORI

1. PROIECTARE

Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu strategia de dezvoltare şi dotarea materială a şcolii

conform termen dat de ISJ

Director,

Cons. prof.,

Cons. adm.

Proiectul planului de

şcolarizare în conformitate cu

planul şcolar judeţean

Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu structura planului de şcolarizare şi a planului deşcolarizare şi a planului cadru de învăţământ

conform grafic ISJ

Director,

Consiliul de administraţie

Secretariat

Corectitudinea proiectului de

încadrare cu personal didactic cu respectarea legislaţiei învigoare

Dimensionarea compartimentelor TESA şinedidactic în funcţie de

normativele în vigoare

când este cazul

Director,

Serviciul administrativ

Proiectul statutului de funcţiuni pentru personalulnedidactic

2. ORGANIZARE

Constituirea claselor pregatitoare si a claselor a V a pe baza rezultatelor obţinute latestari  şi  acererilor de înscriere

01.09.2014

Director, Secretariat

Formaţiunile de lucru

la clase respectând ierarhia şi

solicitările

Repartizarea pe clase a elevilor transferaţi conform Regulamentului

1-15.09.2014

Consiliul de  administraţie

Formaţiunile de lucru la clase

 

Realizarea consilierii şi orientării şcolare a elevilor

permanent

Director educativ,

Profesori diriginţi

Planificarea orelor de dirigenţie/consiliere

3. CONDUCEREA OPERAŢIONALĂ

Încadrarea  personalului didactic conform planului cadru şi prevederilor statutului personalului didactic privind norma didactică

01.09.2014

Director

Documente oficiale întocmite în conformitate cu metodologia MEN

Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu profesori calificaţi

10.09.2014

Director

Decizii ISJ; Cadre didactice calificate la toate disciplinele

Repartizarea profesorilor diriginţi la clase

15.09.2014

Director,

Consiliul de administraţie

Decizii ale consiliului de administraţie

Organizarea colectivelor de catedră şi desemnarea responsabilităţilor catedrelor şi colectivelor pe arii curriculare

15.09.2014

Directori,

Consiliul profesoral ,

Consiliul de administraţie

Funcţionarea eficientă a colectivelor de catedră

nedidactic

01.12.2014

Director ,

Secretariat

Fişele postului

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe clase în vederea constituirii comitetelor de părinţi pe clase

25.11.2014

Director,

Responsabil comisia metodică a diriginţilor

Graficul şedinţelor

Procese verbale ale şedinţelor

Constituirea Consiliului părinţilor pe scoala şi întâlnirea acestora în vederea  stabilirii responsabilităţilor

30.11.2014

Director

Procesul verbal

 

              Organizarea  serviciului pe  şcoală

                   

                     15.09..2014

          Director educativ

      Graficul cu serviciul pe şcoală

Revizuirea şi actualizarea Regulamentului de ordine

Interioară

                      01.12.2014

Director,

Dir.educativ,Consiliul de  Director,

Dir.educativ,Consiliul de administraţie

Corelarea regulamentului de ordine interioară cu ROF şi cu hotărârile CA, CP

                                                    

                                                ROI

 

Verificarea mediilor V-VIII, corectitudinea încheierii mediilor semestriale şi anuale

iunie 2015

Profesori diriginţi

Declaraţii ale profesorilor diriginţi privind corectitudinea mediilor

4. CONTROL EVALUARE

Evaluarea anuală a personalului didactic şinedidactic din subordine

             15.10.2015

Director,

 Consiliul de Adm.

Corectitudinea acordării calificativelor şi completarea fişelor de evaluare

Întocmirea documentelor,  a rapoartelor tematice curente şi speciale solicitate de ISJ, MEN, CCD, autorităţi locale

Permanent

Director, Dir.educativ,

Secretariat

Rapoarte, procese verbale elaborate la termen

Întocmirea documentelor legale privindmanagementul resurselorumane: cataloage, registrematricole, foi matricole,condici de prezenţă

01.10.2014

Director,

Secretariat

Documentele şcolare completate şi verificate în conformitate cu legislaţia în vigoare

Arhivarea şi păstrarea documentelor oficialeprivind elevii si personalul

unităţii şcolare

conform termenelor legale

Director,

Secretariat

Registru de arhivare a documentelor

           5. MOTIVARE

Repartizarea echitabilă în conformitate cu prevederilelegale a stimulentelormateriale pentru elevi burse, premii, ajutoare

Lunar

Director,

 Consiliul de administraţie,Comisia de stabilire a burselor

Registrul de procese verbale ale Consiliului de Administraţie

               

      6.    IMPLICARE/

         PARTICIPARE

Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum , Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral

Permanent

Consiliul profesoral

Procesele verbale de la consiliul profesoral şi consiliul de administraţie

Încurajarea unei culturi  organizaţionale care să stimuleze comunicarea deschisă

Permanent

Cadrele didactice

Plan managerial

7. FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Formarea continuă prin participarea la cursurile organizate de instituţiile

abilitate

Permanent

Responsabilii comisiei de formare continuă

Cereri de înscriere

Adeverinţe de participare la stagii de perfecţionare

Creşterea calităţii actului didactic prin aplicarea competenţelor dobândite

      Asigurarea consilieriiElevilor privind orientarea      

                         scolara si profesionala

Conform planificării

Director,

Diriginţi

          Parteneriat eficient firma – şcoală

Participarea la programe de

(auto)formare continua în

managementul educaţional

Program de perfecţionare ISJ

C.C.D

Director,

Responsabilii comisiei metodice

Atestarea cadrelor didactice în management educativ

8. FORMAREA/ GRUPURILOR DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Încurajarea unor culturi organizaţionale care să stimuleze comunicarea la nivelul claselor, cadrelor didactice

permanent

Toate cadrele didactice

Planificări dirigenţie

Comunicare şi transparenţă în luarea decizilor

9. NEGOCIEREA/

REZOLVAREA CONFLICTELOR

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a conflictelor cu sau între elevi, cadre didactice,alte categorii de personal.

permanent

Director,

Consiliul de administraţie,

Diriginţi

Respectarea legislaţiei

Evitarea conflictelor

 

2.4 DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE

OBIECTIVE:

1. Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională

2. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă standardele de calitate şi aşteptările beneficiarilor

3. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii în funcţie de nevoile specifice ale comunităţii şi în acord cu strategia de dezvoltare a şcolii

4. Aplicarea sistemului de evaluare internă şi externă

5. Analiza rezultatelor examenelor naționale pe baza datelor statistice deţinute, pentru creşterea promovabilității

 

FUNCȚIA

.

ACȚIUNI

TERMEN

TERMEN

RESPONSABILI

EVALUARE/INDICATORI

FUNCȚIA

1. PROIECTAREA

Elaborarea proiectului de buget

    înainte de aprobarea                           bugetului anual

Director ,

Contabil şef

Proiectul de buget care să asigure o finanţare adecvată

 

Elaborarea proiectului de achiziţiei ale unităţii şcolare în vederea amenajării sălilor de clasă

semestrul II an curent

Director, Contabil şef

Proiectul de buget corelat cu necesarul de achiziţii

 

Identificarea surselor extrabugetare de finanţare

Donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii

permanent

Director ,

Contabil şef

Contracte, documente care atestă activităţi specifice

Începerea reparaţiilor la cladirile existente

înainte de aprobarea bugetului anual

Contabil şef, Administrator

Planul de reparaţii

2. ORGANIZARE

Repartizarea bugetului primit conform legii, pe capitole şi articole bugetare

după aprobarea bugetului anual

Director,

Contabil şef

Bugetul aprobat

Procurarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea lor conform priorităţilor

permanent

Director,

Contabil şef

Contracte de sponsorizare

3. CONDUCERE OPERAŢIONALA

Pregătirea sălilor de clasă în vederea desfăşurării procesului de învăţământ în bune condiţii (săli de clasă, laboratoare, sală de sport)

10.09.2014

Director,

Administrator

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător standardelor în vederea asigurării calităţii în educaţie

Asigurarea funcţionării liniei INTERNET

Permanent

Director,

Administrator

Contract INTERNET,

Funcţionarea permanentă

Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării

Permanent

                       Director,

Administrator

Existenţa materialelor consumabile

 

igienizării zilnice a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi

   

Realizarea execuţiei bugetare

trimestrial anual

Director,

Contabil şef

Dare de seama contabilă

Realizarea planului de achiziţie

permanent

Director,

Contabil şef, Administrator

Achiziţionarea bunurilor planificate

Alocarea burselor

lunar

Comisia de acordare a burselor,

Contabilul şef

Procesul verbal de stabilire a elevilor bursieri

Utilizarea fondurilor extrabugetare conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii

permanent

Director,

Profesori,

Responsabilii comisiei metodice

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu respectarea legislaţiei în vigoare

4. CONTROL/ EVALUARE

Încheierea exerciţiului financiar

anual

Contabil şef

Dare de seama contabilă

 

Evaluarea realizării planului de achiziţii

permanent

Director,

Contabil şef

Evaluare obiectivă a achiziţiilor

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice privind managementul financiar solicitate de forurile ierarhice superioare

permanent

Director,

Contabil şef

Situaţiile raportate la termenele stabilite

Arhivarea şi păstrarea documentelor financiare oficiale

permanent

Contabil şef

Dosarele cu acte financiar-contabile

             

5. IMPLICARE/ PARTICIPARE

Asigurarea transparenţei elaborării şi execuţiei bugetare

permanent

Director ,

Contabil şef

Darea de seamă contabilă trimestrială şi anuală cu resp. legilor în vigoare

6. FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI PERSONALĂ

Asigurarea formării specifice şi a consultanţei pentru personalul financiar şi administrativ

permanent

Director,

Contabil şef

Colecţia de monitoare oficiale

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a legislaţiei

7. FORMAREA GRUPURILOR/ DEZVOLTAREA ECHIPELOR

Formarea echipei personalului administrativ

                  

                     permanent

                      

                     Director,

Contabil şef, Administrator

Tematica concurs pentru ocuparea posturilor vacante

8.NEGOCIEREA CONFLICTELOR

Negocierea celor mai bune condiţii financiare pentru execuţia financiară

permanent

                     Director,

Contabil şef

Selectarea caietelor de sarcini ptr. licitaţii

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                            DIRECTOR,

Prof. Penu Georgeta

Abonati-va la newsletter si veti fi la curent cu ultimele stiri.

Trimite-ne un mesaj rapid

Online acum

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

Postari recente pe blog

Prev Next

Circumscriptia scolara

Circumscriptii scolare Strazile/ adresele arendate unitatii de invatamant ...

Organizarea clasei pregatitoar…

INFORMAȚII PRIVIND ORGANIZAREA CLASEI PREGATITOAREIN SCOALA GIMNAZIALA GRIG...

Avantaje

Avantaje

 Trăim într-o lume aflată în schimbare, în care cantitatea de informaţ...

LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE 1/20…

Cap. II- Secţiunea I: Art. 23: (1) Sistemul naţional de învăţământ preuniv...

În clasa pregătitoare copilul …

   Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALU...

Informatii despre locurile in …

Nr. clase pregatitoare in anul scolar 2016/2017: 2 clase Nr. de elevi in...

Procedura specifica de inscrie…

Procedura specifica de inscriere a copiilor la clasa pregatitoare - Etapa a...

Cine va prelua clasa pregătito…

Aparţinând ciclului primar, la clasa pregătitoare vor preda învăţătorii, da...