SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL ULMENI!

Sunteți aici:Acasa Scoala noastra Calitate in educatie Raport de evaluare 2011-2012

RAPORT ANUAL DE EVALUARE 2011-2012

ŞCOALA CU CLS. I – VIII NR. 1, ULMENI

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

 

          Raport pentru anul şcolar 2011 – 2012, finalizat de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din şcolile nr. 1 Ulmeni, judeţul Călăraşi, având următoarea componenţă:

 

Rusu Georgeta

Lazăr Elena

Roman Alexandra

 

Reprezentanţi ai corpului profesoral

Stanciu Diana

Reprezentant al sindicatului

Serban Paula

Reprezentant al părinţilor

Uleia Gheorghe

Reprezentant al consiliului local

 

            PARTEA I.  INFORMAŢII GENERALE

$1A)    DATE DE IDENTIFICARE

 

Denumirea unităţii de învăţământ: ŞCOALA CU CLS. I – VIII NR.1 ( PJ )

                                          

Localitate/judeţ: COM. ULMENI / JUD. CĂLĂRAŞI

Cod poştal: 917260

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă): 0242523183 / 0242523241; fax: 0242523221

E – mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

CIF / CUI: 23944032

 

$1B)    INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar

Nivel

de învăţământ

 

Număr de clase

Număr de copii

Sc.1 + Sc.2 + Sc3

Forma de învăţământ

Limba de predare

 

Prescolar, din care:

Grupa mica

1

22+0+0

zi

Română

Grupa mijlocie

3

21+18+16

zi

Română

Grupa mare

3

24+25+14

zi

Română

Total

7

140

   

Primar, din care:

Cls. I

3

16+18+14

zi

Română

Cls. a II –a

3

21+26+9

zi

Română

Clasa a III –a

3

25+25+14

zi

Română

Clasa a IV-a

3

17+18+7

zi

Română

Total

12

210

 

Gimnaziu, din care:

Clasa a V –a

3

41+15+0

zi

Română

Clasa a VI –a

2

20+15+0

zi

Română

Clasa a VII –a

3

33+20+0

zi

Română

Clasa a VIII–a

2

21+19

zi

Română

Total

10

184

 

 

 

 

 

$1C)    INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

 

            Nume şi prenume director – VIFOREL DOROBANTU, grad didactic II, vechime în învăţământ 11 ani, modalitatea de numire în funcţie – DETASAT, fiind director din anul 2010.

 

            C2. PERSONAL DIDACTIC

 

Personal didactic angajat:

Total

Prescolar

 

Primar

 

Gimnazial

- cadre didactice titulare

 

36

7

11

18

- cadre didactice suplinitoare calificate / cu norma de bază în unitatea de învăţământ

36

7

11

18

- cadre didactice suplinitoare necalificate / cu norma de bază în unitatea de învăţământ – în curs de calificare

-

-

 -                          -

             -

 

            Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

 

Număr personal didactic  calificat:

Număr personal didactic

Necalificat

Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu definitivat

Fără definitivat

 

-

-

 

17

9

9

1

 

            Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

 

Vechime

debutant

3-5 ani

6–10 ani

11-15 ani

16-20 ani

21-25 ani

26-30 ani

Peste 30

-în învăţământ

-

1

6

3

9

2

9

6

- în unitate

-

1

6

3

9

2

9

6

 

            Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:

 

 

Sub 25

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Peste 64

M

-

1

-

-

2

-

2

1

-

-

F

-

-

4

5

7

6

5

4

1

-

 

           

C3. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

 

            Total personal didactic auxiliar = 3

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia

Număr persoane

Calificare (DA sau NU)

SECRETAR

1

DA

ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

1

DA

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)

1

DA

           

            Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare: 100%

 

            C4. PERSONAL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

 

Total personal nedidactic angajat: 7

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:

Funcţia

Număr persoane

Calificare (DA sau NU)

Îngrijitor curăţenie

7

DA

 

$1D)    INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Şc. 1    Sc.2      Şc. 3

Suprafaţa (mp)

Şc. 1           Sc2             Şc. 3

 

Gradinita ( Săli de clasă)

 

173,5                              121

1.

Săli de clasă / grupă

   

2.

Cabinet informatica

 

49,5            62                   -

3.

Laborator stiinte

 

65,5             50                   -

4.

Sală şi teren de educaţie fizică şi sport

 

159;880      0;400          0;500

 

Total

 

1575,5        719,5                 762

 

            Şcoala nr. 1 Ulmeni funcţionează cu un număr de 2 schimburi. Schimbul 1 – invatamant primar cu durata orei de curs de 45 minute, iar a pauzelor recreative de 15 minute. Schimbul 2 cu durata orei de 50 minute si a pauzelor recreative de 10 minute. Şcoala nr.3 Ulmeni functionează cu un număr de 1 schimb, clasele a II-a şi a IV-a învaţă simultan, durata orei de curs fiind de 45 minute, iar a pauzelor recreative fiind de 15 minute.

Şcoala nr. 2 Ulmeni funcţionează cu un număr de 2 schimburi. Schimbul 1 – invatamant primar cu durata orei de curs de 45 minute, iar a pauzelor recreative de 15 minute. Schimbul 2 cu durata orei de 50 minute si a pauzelor recreative de 10 minute.

 

 

$1E)     INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Tip şi număr document de deţinere a spaţiului

Număr spaţii

Şc.1 Sc2  Şc. 3

Suprafaţă(mp)

Şc.1        Sc2      Şc. 3    

1.

Bibliotecă şcolară/centru de documentare şi informare

Bibliotecă şi Centru de documentare şi informare

 

10,3; 99      92           -

2.

Spaţii sanitare

W.C.

 

50;21      13,52          19

3.

Spaţii depozitare materiale didactice

Spaţiu de depozitare a materialelor didactice pentru chimie şi biologie

 

 6,48;10,3      -           -          

4.

Sala arhiva

Spatiu de depozitare a documentelor cu caracter temporar si permanent

   

5.

Centrala termica

   

43,56           10          -

6.

Camera material sportiv

Spatiu de depozitare a materialului sportiv

   
 

Total

 

260,64     22,72      38,2

 

$1F)     INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

 

Nr. crt.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Şc.1         Șc2     Şc. 3

Suprafaţă (mp)

Şc.1        Șc2      Şc. 3

1.

Secretariat

     1             -         -

  10           -               -

2.

Cancelarie

     1            1         1

  32,4     13,5         13,5

3.

Cabinet director

     1            1         1

  15,68     12         12

4.

Sala Consiliul de Administratie

     1            -         -

  10,8          -           -

 

Total

     4            2          2

 68,88    22,5          25,5

 

$1G)    CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional/alternativ aprobat prin ordinul M.E.C. nr. 3638 din 11.04.2001

 

PARTEA A II –A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢILOR REALIZATE

 

PLAN DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII, AN ŞCOLAR 2011 – 2012

 

Nr. crt.

Activităţi

1.

Şedinţa de analiza

2.

Autoevaluarea

Diagnoza nivelului de realizare a domeniilor:

$1-         capacitate instituţională;

$1-         eficacitatea educaţională;

$1-         managementul calităţii.

 

3.

Informarea conducerii şcolii şi a colectivului de cadre didactice despre realizarea evaluării

Autoevaluarea

Judecarea nivelului de realizare

Măsuri ameliorative

 

4.

Identificarea slăbiciunilor şi a ţintelor pentru intervenţiile remediere / dezvoltare

 

5.

Şedinţă pentru stabilirea măsurilor ameliorative

Crearea unui grup de lucru

 

6.

Optimizarea proiectului de dezvoltare instituţională şi a planurilor operaţionale asociate

8.

Desfăşurarea activităţilor de dezvoltare/optimizare/remediere

 

9.

Reaplicarea instrumentului de evaluare

 

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU REMEDIEREA CONDIŢIILOR CARE NU SUNT ÎNDEPLINITE ÎN DESCRIPTORII DE EVALUARE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ŞCOALA CU CLASELE I – VIII NR. 1,

ULMENI, AN ŞCOLAR 2011 – 2012

 

MASURI

1. Stabilirea unei strategii de autoevaluare.

2. Întocmirea unui registru cu evidenţa abaterilor de la R.O.I.

3. Exerciţii de alarmare P.S.I., urmate de proces verbal.

4. Monitorizarea semestriala a rezultatelor la teze si masuri de ameliorarea situatiei.

5. Urmărirea traiectului şcolar şi profesional ulterior pentru fiecare eşantion reprezentativ din rândul fiecărei promoţii de absolvenţi.

6. Popularizarea activităţilor extracurriculare în rândul personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi a altor purtători de interese relevanţi.

7. Invitarea părinţilor în scopul participării activ la activităţile extracurriculare.

8. Elaborarea de proceduri şi instrumente de autoevaluare privitoare la structurile instituţionale, administrative şi manageriale.

9. Elaborarea de chestionare privind calitatea actului de învăţământ.

10. Aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor privind calitatea actului de învăţare.

11. Elaborarea de chestionare privind activitatea de evaluare a satisfacţiilor faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale activităţii instituţiei de învăţământ pentru părinţi.

12. Aplicarea de chestionare privind activitatea de evaluare a satisfacţiilor faţă de rezultatele şcolare, extraşcolare şi generale ale activităţii instituţiei de învăţământ pentru părinţi.

13. Implicarea părinţilor în proiecte educative/ parteneriate

14. Elaborarea unui program de măsuri pentru prevenirea şi eliminarea absenteismului şi a abandonului şcolar

 

 

REZULTATE ŞI EFECTE ALE ACTIVITĂŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI

 

Pregătirea profesională a cadrelor didactice a fost materializată în:

Grade didactice

 

Arsene Florina – gradul II

Mihalache Daniela – gradul II

Ion Viforita – gradul II

Penu Mariana – gradul I

Serban Paula – gradul I

Catana Viorica – gradul I

 

Cursuri de formare:

$1-         Organizate pentru cadrele didactice in vederea obtinerii Permisului european de conducere a computerului Complet (ECDL).

$1-         ,, Manager innovator “

$1-         In cadrul Proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational ,, Dezvoltarea Capacitatii Administrative“ Cod SMIS 30342, programul de formare continua ,, Prevenirea coruptiei in educatie prin informare, formare și responsabilizare“

$1-         Privim către viitor e-Chimie“ – proiect POSDRU 61839

$1-         „Formarea continuă a profesorilor de chimie în societatea cunoaşterii“ - proiect POSDRU 62517

 

REZULTATE CONCURSURI

Clasa I

Inv. Lazar Elena

  1. Proiectul National „Olimpiadele cunoasterii” Limba si literatura romana (organizator principal in scoala Lazar Elena):

faza judeteana  - locul I (100p)  -  2 elevi

                                          -locul al II-lea (94p) – 6elevi

                                          -locul al III_lea(88p) -3 elevi

faza nationala  - locul I (118p)  - 1 elev

                                         - locul al II-lea (112p) – 1 elev

  1. Concursul national „ Cangurasul  matematician”(organizator principal  Lazar Elena)

                         -calificativul „EXCELENT” – 4 elevi

                         -calificativul „FOARTE BINE” -7 elevi

                         -calificativul „BINE” – 4 elevi

                        - premiul II -1 elev

                        - premiul III – 1 elev

 

Parteneriat cu SCOALA CU CLS I – VIII NR.7 „SFANTA MARIA” TIMISOARA  in vederea colaborarii pentru organizarea si desfasurarea Proiectului Concurs National de creatie plastica „ Clipe de toamna”.

 

Participare ( E. Lazar) la SIMPOZIONUL INTERNATIONAL CU TEMA „COMUNICAREA ALTFEL” cu lucrarea „ Comunicarea didactica si cunoasterea interpersonala in clasa de elevi” organizat in 25 nov. 2011 de Scoala cu cls. I-VIII nr.6 „ Anisoara Odeanu” Lugoj sub egida MECTS, a Inspectoratului Scolar Judetean Timis si a CCD Timis.

 

Clasa a II-a

Inv. Negoita Nicoleta

Participarea la Concursul "Micul matemacian": Anton Erica Nicola, Vasile Ruxandra, Berdan Oana, Dima Andreea.

 

Clasa a III-a 

Scoala cu cls.I-IV Nr.3 Ulmeni

Invatator: Stoica  Elena

 

Concursul national ,,Fii  intelligent  la  matematica,,

Faza locala:  Penu Alina Miruna – 100 p., Penu Andrei Nicolae- 100 p., Preda  Valentin  Daniel-100 p., Mitica  Corina  - 100 p.

  1. :Alina  Miruna -80 p., Penu  Andrei  Nicolae-74 p., Preda  Valentin  Daniel -35 p, Mitica  Corina  -29 p

 

Faza locala –   Penu Alina Miruna -100p, Penu Andrei Nicolae-98 p., Preda  Valentin  Daniel-95 p.

Faza zonala; - Penu  Alina  Miruna -86 p., Preda  Valentin  Daniel-7.95 p., Penu Andrei  Nicolae -7.25p.

 Locul  III-faza judeteana - Preda  Valentin  Daniel-88 p.

Mentiune faza judeteana - Penu Andrei Nicolae-82p.

  

Preda Valentin-Excelent, Penu  Miruna –Foarte bine, Penu Andrei- Foarte bine, Radoaica Cristina- Foarte bine, Mitica Corina – Foarte bine, Mageanu Andreea- Foarte bine,

Anca Natalu- Foarte bine

 

Concursul Cangurasul in Lumea basmelor

Preda Valentin- Excelen, Penu Andrei –Excelent, Radoaica  Cristina – Excelent, Anca Natali – Excelent, Mitica Corina-Excelent, Mageanu Andreea –Foarte bine

 

CLASA A IV-A

Inv. Negoita Liliana

 

Concursuri nationale:

1 ) Micul matematician :

Ghira Marina Dorina (100 puncte- punctaj maxim)

Bodoloaca Marius Cristian (67 puncte)

2) Comunicare.ortografie.ro:

Brighila Ana-Maria (9,15 puncte- din maximul de 10 puncte), Ghira Marina Dorina (8,15 puncte), Țiganila Denisa Elena (5,45 puncte)

 

Olimpiade:

 

Olimpiada matematica: faza zonala - Ghira Marina Dorina (100 puncte) - s-a calificat pt faza judeteana unde a obtinut 53 puncte

Olimpiada limba romana : faza zonala- Brighila Ana Maria (81,1 puncte)- s-a calificat pt faza judeteana unde a obtinut 55,5 puncte

 

 Sc 2 - Inv. Catana Viorica

Participarea la Concursul “Micul matematician” ( doi elevi)

Participarea la Concursul scolarde comunicare (doi elevi)

 

OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ “IONELTEODOREANU” – Etapa locala

 

Clasa a V-a - Dicu Florin – 118p

                       Gama Adina – 115p

Olimpiade şcolare:

$1-         olimpiada de cultură şi civilizaţie – locul I (faza judeteana)

 

Concursuri:

$1-         Expoziţia-concurs „Icoane pe sticlă” – organizată de Protoeria Olteniţa – premiul al II-lea si al III-lea Sc.1

$1-         Spectacolul concurs „Deschide-ţi inima creştine!” (premiul I – Scenete, premiul al II-lea - colinde)

$1-         Campionat mini-fotbal - „Cupa 1iunie’’” – etapa locală

 

 

 

 

Participarea elevilor, profesorilor şi părinţilor la activităţi extracurriculare:

 

CLASA I - Activitati extracurriculare

 

-PRINŢESA IARNA VINE LA COPII PENTRU A CITI ŞI A POVESTI”- Carnavalul poveştilor

-PE –AL NOSTRU STEAG E SCRIS: UNIRE!”- Activitate festivă

-ÎN AŞTEPTAREA LUI MOŞ CRĂCIUN”- activitate literar-artistică

-„MAMA, FIINTA CEA MAI DRAGA”- -expoziţie de mărţişoare şi felicitări ; serbare inchinata mamicilor

-„DARUIND,VOM DOBANDI!”- Proiect in parteneriat cu Serviciul de asistenta sociala de la primaria Ulmeni

-„ŞI NOI SUNTEM COPII AI EUROPEI”- Europa asa cum o vad eu – in culori!

-„1 IUNIE, ZI DE VIS”- Activitati dedicate zilei copilului

-„O CARTE CITITĂ, O COMOARĂ DESCOPERITĂ” - Parteneriat cu CDI

 

 

 

 

 

Semestrul I,  

Anul şcolar 2011-2012

 

Nr. crt.

Titlul activităţii

 

Perioada/Data

Responsabili

1.

Reamenajarea spaţiilor CDI

15-21 septembrie

prof.documentarist

 

2.

Discutarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de documentare şi informare

15-30 septembrie

prof.documentarist

 

 

Prezentarea rolului şi funcţiilor Centrului de documentare şi informare (CDI) părinţilor elevilor

20-30 septembrie

prof.documentarist

 

4.

Completarea dosarului cu bibliografii tematice

permanent

echipa pedagogică

prof.documentarist

5.

„Recreaţia de lectură şi pastila de

bună-cuviinţă”

bilunar cu fiecare clasă

prof.documentarist

 

6.

Cartea-obiect cultural

(aplicaţii în CDI)

1-20 octombrie

învăţătorii claselor I-IV catedra de limba şi literatura română

prof. documentarist

7.

„Gesturi ecologice”

24 septembrie

directorul şcolii

profesorii diriginţi

prof. documentarist

8.

Ziua Mondială a Limbilor străine

(concurs de afişe)

27-30 septembrie

catedra de limbi străine

9.

Ziua Mondială a Educaţiei – activităţi din Proiectul „Masca”

5 octombrie

elevii selecţionaţi în urma concursului de clowni

prof. documentarist

10.

“Ce pot face eu pentru mediul înconjurător?” – campanie de conştientizare

7 octombrie

elevii clasei a IV-a

prof. documentarist

11.

„Exploratori şi călătoriile lor” – proiect interdisciplinar

semestrul I

prof. de istorie

prof. de geografie

prof. documentarist

12.

„O carte şi coperta ei” – proiect de lectură

semestrul I

diriginţii claselor VII A,

VII B

prof. de limba şi literatura română

prof. de arte plastice

prof. documentarist

13.

Ziua Mondială a Holocaustului – gesturi de neuitat – vizionare DVD

10 octombrie

prof. de istorie

14.

„Alege cartea şi caracterizează personajul preferat!” – proiect de lectură

semestrul I

diriginta clasei a VIII-a

prof. de limba şi literatura română

prof. documentarist

15.

Cinemateca pentru copii (program de vacanţă pentru elevii claselor I-IV)

24-28 octombrie

prof. documentarist

16.

„Cinci basme româneşti” – concurs de afişe, teatru şcolar (proiect de lectură)

17 nov.-2 febr.

diriginţii claselor  a V-a

prof. de limba şi literatura română

prof. documentarist

17.

Profesia de psiholog şcolar, o posibilă alternativă? (O.S.P.)

3 nov.

dirigintele clasei a VIII-a

psihologul şcolar

prof. documentarist

 

18.

Învelişurile Pământului –dosarul documentar

sem.I, II

prof. de geografie

prof. documentarist

19.

„Mă consider o persoană tolerantă?”

16 noiembrie

prof. diriginţi

 

20.

„Zilele Mihail Sadoveanu”

2-10 noiembrie

prof. de limba şi literatura română

prof. documentarist

21.

 

„Şi copiii au drepturi”

20 noiembrie

prof. de cultură civică

 prof. documentarist

22.

„Unirea cea Mare” - activitate dedicată Zilei Naţionale a României

30 noiembrie

prof. de istorie

prof. documentarist

23.

Sărbătoarea bradului de Crăciun

20 decembrie

prof. de religie

prof. de muzică

 

24.

,,Aproape de semenii mei“ – proiect umanitar

decembrie 2011 – mai 2012

Rusu Georgeta - prof. de religie

Înv. Lazăr Elena

 

Semestrul al II-lea,  

Anul şcolar 2011-2012

 

 

Nr. crt.

Titlul activităţii

 

Perioada/Data

Responsabili

1.

Completarea dosarului cu bibliografii tematice

permanent

echipa pedagogică

prof. documentarist

2.

„Recreaţia de lectură şi pastila de

bună-cuviinţă”

bilunar cu fiecare clasă

prof. documentarist

 

3.

„Întâlnirea cu Mihai Eminescu”

16 ianuarie

prof. documentarist

prof. de limba română

4.

Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

prof. de istorie

prof. documentarist

5.

„O lună, un autor” – I.L. Caragiale

1 februarie

prof. de limba română

prof. documentarist

6.

,,Invenţii şi inventatori” –cercetare documentară

februarie - aprilie

prof. documentarist

7.

„Descoperă cartea!” - proiect de lectură

februarie - aprilie

prof. documentarist

8.

Povestea mărţişorului – teatru şcolar

1 – 7 martie

prof. documentarist

9.

„Personalităţi româneşti de talie mondială” – cercetare documentară

martie - mai

prof. documentarist

10.

„O lună, un autor” – Ion Creangă – (ghicitoare literară)

14 martie

prof. de limba română

prof. documentarist

11.

Învelişurile Pământului –dosarul documentar

sem. II

prof. documentarist

12.

,,Codrul este fratele tău’’ – activităţi dedicate lunii pădurii – expoziţie de desene

15 martie –

   15 aprilie

prof. de biologie

prof. de arte plastice

prof. documentarist

13.

Atelier de icoane pe sticlă

martie –

     aprilie

prof. de religie

prof. documentarist

14.

Chimia și fizica în viața noastră – participarea la Târgul de Științe

4 aprilie

prof. chimie, fizică și informatică

15.

„Carnavalul personajelor din cărţile citite”

6 aprilie

diriginţii claselor

V-VIII

profesorii de limba şi literatura română

prof. documentarist

16.

„Mesajul Planetei Albastre” (activitate dedicată Zilei Pământului)

17 -20 aprilie

 

prof. de geografie

prof. documentarist

17.

„Enigmele Terrei” - cercetare documentară

15 aprilie –

15 mai

prof. documentarist

18.

„O lună, un autor” – Hans Ch. Andersen

 

16 aprilie

prof. documentarist

19.

Orientarea şcolară şi profesională - ,,Planificarea carierei’’

3-4 mai

dirigintele clasei

a VIII-a

consilierul şcolar

20.

Semnificaţia zilei de 9 Mai

9 mai

prof. de istorie

prof. documentarist

21.

Ziua Internaţională a Biodiversităţii

22 mai

prof. de biologie

prof. de geografie

 

22.

 

Ziua Internaţională a Copilului

1 iunie

echipa profesorală

 

23.

Ziua Eroilor

24 mai

prof. de religie

prof. de istorie

prof. de muzică

prof. documentarist

24.

Descoperiri ştiinţifice – legendă şi adevăr

mai – iunie

2012

prof. de fizică

prof. documentarist

 

Şcoala cu cls.I-VIII, Nr. 2 Ulmeni

An şcolar 2011/2012

Nr. crt.

Denumirea activităţii

Mod de realizare

Loc de desfăşurare

1.

“Excursie în natură”

 

$1ü  Observarea naturii;

$1ü  Colectarea de material din natură.

Izlazul comunal

2.

“Culorile toamnei”

 

 

$1ü  Concurs;

$1ü  Expunerea lucrărilor realizate de elevi la panoul şcolii.

 Sala de clasă

În şcoală

3.

“Micii poeţi”

“Micii pictori”

                       

$1ü  Compunerea de creaţii literare/creaţii plastice sub îndrumarea doamnei învăţătoare

$1ü  Trimiterea acestora la concurs

Sala de clasă

4.

“1 Decembrie – Ziua Naţională a României”

 

$1ü  Poezii şi cântece patriotice;

$1ü  Realizarea unei expoziţii de creaţii plastice şi practice  pornind de la însemnatatea zilei de 1 Decembrie

Sala de clasă

În Şcoală

5.

“Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou în localitatea mea”

$1ü  Parteneriat: Şcoala “Ioanid Romanescu”, Voineşti-Şcoala Budeşti

Parteneriat cu Biserica Sf. Nicolae, Ulmeni

6.

“Creştini, Crăciunul a sosit!”

             

$1ü  Împodobirea braduţului în sala de clasa;

$1ü  Serbare de Crăciun:

“Dansul fulgilor de nea”

Sala de clasă

În şcoală

7.

“Moment poetic”

 

 

$1ü  Spectacol omagial;

$1ü  Vizionarea unei prezentări PPT;

$1ü  Moment poetic în memoria Luceafărului poeziei româneşti.

În şcoală

8.

“Martie, mărţişor”

 

 

$1ü  Expoziţie de mărţişoare;

$1ü  Concurs: “Cel mai frumos mărţişor”

Sala de clasă

9.

“8 Martie”

 

 

 

Moment artistic

$1ü  Intonarea de cântece dedicate mamei;

$1ü  Recitarea de poezii;

$1ü  Interpretarea unor scenete potrivite momentului;

$1ü  Oferirea surprizeler pregătite de elevi.

Sala de clasă

10.

“Sfintele Paşti”

 

Prezentare PPT:

$1ü  Semnificaţii şi simboluri pascale

În scoală

11.

“Ziua Europei”

 

$1ü  Prezentare: 9 Mai – Simbolul Europei

$1ü  Realizarea de creaţii plastice/practice

Sala de clasă

În şcoală

12.

“Copile, azi e ziua ta!”

 

$1ü  Concursuri pe temele preferate ale copiilor, pe grupe

$1ü  Premii, diplome

Sala de clasă

13.

Gala premianţilor

 

 

Moment artistic:

$1ü  Intonarea de cântece despre vară şi vacanţă; poezii/ scenete;

$1ü  Premierea elevilor la sfârşit de an şcolar, înmanarea diplomelor obţinute la concursurile desfăşurate în timpul anului şcolar

În şcoală

 

    

PARTEA a III –a

 

 NIVELUL DE REALIZARE  A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. NR. 21/18.01.2007) ŞI STANDARDELOR DE REFERINŢĂ

 

(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)

Nr. crt.

Indicator de performanţă

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte bine

Excelent

DOMENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1.

Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

     

 

X

 

2.

Organizarea internă a unităţii de învăţământ

     

X

 

3.

Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă şi externă

     

 

X

 

 

4.

Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ

     

X

 

5.

Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea datelor şi informaţiilor

     

 

X

 

6.

Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

   

X

   

7.

Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului

     

X

 

8.

Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi

     

 

X

 

9.

Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare

     

X

 

10.

Dotarea spaţiilor şcolare

   

X

   

11.

Accesibilitatea spaţiilor şcolare

     

X

 

12.

Utilizarea spaţiilor şcolare

     

X

 

13.

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative

   

X

   

14.

Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxuliare

   

 

X

   

15.

Accesibilitatea spaţiilor auxiliare

     

X

 

16.

Utilizarea spaţiilor auxiliare

     

X

 

17.

Dotarea cu mijloace de învăţământ şi cu auxiliare curriculare

     

 

X

 

18.

Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/centrului de documentare şi informare

     

 

 

X

 

19.

Dotarea cu tehnologie  informatică şi de comunicare

     

X

 

20.

Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare

     

 

X

 

21.

Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studiu

     

X

 

c) resurse umane

22.

Managementul personalului didactic şi de conducere

     

X

 

23.

Managementul personalului didactic şi de conducere

     

X

 

DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALA

a) conţinutul programelor de studiu

24.

Definirea şi promovarea ofertei educaţionale

     

X

 

25.

Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii

     

X

 

 

26.

Proiectarea curriculumului

     

X

 

27.

Realizarea curriculumului

     

X

 

b) rezultatele învăţării

28.

Evaluarea rezultatelor şcolare

   

X

   

29.

Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare (extra-clasă şi extra-şcolare)

     

X

 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30.

Activitatea ştiinţifică

   

X

   

31.

Activitatea metodică a cadrelor didactice

     

X

 

d). activitatea financiară a organizaţiei

32.

Constituirea bugetului şcolii

     

X

 

33.

Execuţia bugetară

     

X

 

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34.

Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională

   

 

X

   

35.

Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii

   

X

   

36.

Dezvoltarea profesională a personalului

     

 

X

 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37.

Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare

   

 

X

   

c) proceduri obiective şi transparenţe de evaluare a rezultatelor învăţării

38.

Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării

   

 

X

   

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39.

Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral

   

 

X

   

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

40.

Optimizarea accesului la resursele educaţionale

   

X

   

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

41.

Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ

     

 

X

 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

42.

Asigurarea accesului la oferta educaţională a şcolii

     

 

X

 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43.

Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii

   

 

X

   
               

 

 

            PARTEA a IV-a

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR URMĂTOR

 

Activităţi specifice:

$1-         Funcţionarea optimă a structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii.

$1-         Implicarea cadrelor didactice în activităţi de perfecţionare.

$1-         Colaborarea cu părinţii şi implicarea acestora în activitatea şcolii.

$1-         Aplicarea metodelor active şi implementarea învăţării centrate pe elev la toate disciplinele.

$1-         Lecţii deschise, parteneriate.

$1-         Pregătirea elevilor pentru participarea la concursuri şi olimpiade.

$1-         Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Evaluarea Nationala.

$1-         Monitorizarea calităţii instituţionale prin activităţile propuse de Comisia internă de evaluare a calităţii.

 

 

Data

17.07.2011

 

 

Director,                                                                                                 Nume şi prenume

Viforel Dorobantu                                                                                          Rusu Georgeta

.........................………..                                                                              ........................

                                                                 Preşedinte Comisie de Evaluare Internă a Calităţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimite-ne un mesaj rapid

Online acum

Avem 32 vizitatori și nici un membru online

Postari recente pe blog

Prev Next

Informatii pentru parinti 2020…

Evaluarea dezvoltarii psihosomatice se realizeaza in intervalul 25 februari...

Procedura specifica de inscrie…

Procedura specifica de inscriere a copiilor la clasa pregatitoare - Etapa a...

CE PRESUPUNE O SALĂ PENTRU CLA…

Mobilier de şcoală - bănci; Mobilier de grădiniţă – centrele de interes ( ...

În clasa pregătitoare copilul …

   Pe parcursul clasei pregătitoare, copilul NU VA DA NICIUN TEST DE EVALU...

Circumscriptia scolara

Circumscriptii scolare Strazile/ adresele arendate unitatii de invatamant ...

Metodologia si Calendarul insc…

- Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2019-2020 - Metodologia insc...

Cine va prelua clasa pregătito…

Aparţinând ciclului primar, la clasa pregătitoare vor preda învăţătorii, da...

Informatii pentru parinti 2017…

SCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL”ULMENI PLAN DE SCOLARIZARE PROPUS: -&nb...